Опис послуги

Код
03-69
Назва
прийняття рішення щодо надання соціальних послуг
Строк надання
10 днів
Платність послуги
безоплатно
Інформаційна картка

Необхідні документи

Перелік необхідних документів:

- заява про надання соціальних послуг у письмовій або електронній формі, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

- копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, яка потребує надання соціальних послуг;

- копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб–платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові та мають про це відмітку в паспорті);

- копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю);

- копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого в установленому МОЗ порядку (для дитини з інвалідністю);

- копія довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, виданої лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу (за наявності);

-медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі (у разі потреби);

- копія рішення органу опіки та піклування про утворення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя (за наявності);

- копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, яка потребує надання соціальних послуг (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

- копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності);

- документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування (якщо заява подається органом опіки та піклування);

- копія паспорта громадянина України опікуна або піклувальника особи, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності опікуна або піклувальника);

- копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

- акт оцінювання потреб особи / сім’ї у соціальних

послугах (за наявності), складенийфахівцем із соціальної роботи;

- довідки про доходи* (див. - Примітка) заявника та членів сім’ї (до складу сім’ї належать особи, які спільно з ним проживають, поєднані з ним спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки і поєднані на підставі шлюбу/ кровного споріднення / усиновлення або на інших підставах, які не заборонено законом і не суперечать моральним засадам суспільства) за шість місяців, які передують місяцю звернення.

Особами, які потребують надання соціальної послуги стаціонарного догляду чи паліативного догляду в умовах стаціонару, також подається:

- довідка для направлення особи з інвалідністю до інтернатного закладу за формою, затвердженою МОЗ;

- індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю за формою, затвердженою МОЗ (за наявності інвалідності);

- копія пенсійного посвідчення або посвідчення особи, яка отримує державну соціальну допомогу (за наявності);

- копія договору про відкриття та обслуговування поточного рахунка (за наявності);

- три фотокартки розміром 3 x 4 сантиметри.

Бланки заяв

ЕЛЕКТРОННА ЧЕРГА
Сервіс, що надає змогу забронювати дату та час прийому в офісі ЦНАП